Danh sách
Khách hàng trúng thưởng
STT
Họ tên khách hàng
Địa chỉ
Số điện thoại
Mã dự thưởng
Ngày trúng thưởng